درباره ما

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۵

درباره شاپ

شرکت تراکنش همراه ایمن (شاپ) به عنوان یک پلتفرم پرداخت و تجارت الکترونیک بوده که طیف وسیعی از خدمات نرم افزاری مدیریت فروشگاهی، تجارت الکترونیک غیرمتمرکز و پرداخت از جمله پرداخت قبوض، شارژ موبایل و … و همچنین پرداخت‌یاری را ارائه می‌دهد. به طور کلی محصولات شاپ را به صورت زیر می‌توان معرفی نمود. 

شاپین

بســتر یکپارچــه کســب و کار شــاپین بــرای هــر حلقــه از زنجیــره ارزش کســب و کارهــای خــرد راهــکاری اندیشــیده اســت تــا عــلاوه بــر افزایــش اثربخشــی و بهبــود سیســتماتیک کســب و کار از وابســتگی پذیرنــده بــه راهکارهــای ارائــه شــده اطمینــان حاصــل کنــد. شـاپین از طریـق میزبانـی از پذیرنـدگان بـر یک سـاختار یکپارچـه ابـری قابلیـت ایـن را دارد کـه یک کل منسـجم از اجـزا را بـه عنـوان شـبکه توزیـع و خـرده فروشـی مدیریت نمایــد. از ایــن منظــر راهــکار شــاپ دیگــر یــک راهــکار عـادی نبـوده و بـا امکاناتـی همچـون تجـارت الکترونیـک، هــوش مصنوعــی، باشــگاه مشــتریان و… از یــک ســو یــک دســتیار همــه کاره بــرای پذیرنــده و از ســوی دیگــر بــه عنــوان یــک منبــع بینهایــت از داده و تحلیلهــای ارزشـمند خواهـد بـود بـه گونـه ای کـه رابطه ای بـرد – بـرد بیــن پذیرنــده و خدمات دهنــدگان برقــرار خواهــد شــد.

این بستر یکپارچه با اتکا به صندوق‌های فروشگاهی، پوز و دستگاه های شخصی اندرویدی تجربه مدیریت کسب و کار به صورت Seamless را امکان پذیر نموده است.

زیرساخت سخت افزاری مدیریت یکپارچه کسب و کار

شاپین به عنوان بال نرم‌افزاری پلتفرم مدیریت یکپارچه کسب و کار، بهترین عملکرد خود را در صورت پیاده سازی و اجرا روی سخت افزارهای قدرتمند و هوشمند شاپ نشان خواهد داد. صندوق های هوشمند اندرویدی و کارتخوان های یکپارچه با آن یک دستیار همه کاره با مجموعه بی نظیری از ابزارها در کنار صاحبان کسب و کار خواهند بود.

شاپ مارکت

حلقه راهکار مدیریت یکپارچه کسب و کار شاپین با اتصال به فروشگاه آنلاین شاپ مارکت کامل شده و پذیرنده می‌تواند به کمک آن فروشگاه فیزیکی خود را با چند کلیک آنلاین نموده و خدمات خود را به صورت مجازی نیز به مشتریان خود ارائه نماید. شاپ مارکت با اتصال به سرویس های لجستیک امکان ارسال سفارش های آنلاین مشتریان فروشگاه ها را در کمتر از یک ساعت امکان پذیر نموده است.

اپلیکیشن شاپ

اپلیکیشن شاپ با ارائه سرویس های پرداختی و معرفی کلاب خود سعی دارد تجربه زندگی دیجیتال را برای کاربران خود به دنبال سبک زندگی هوشمند هستند به ارمغان بیاورد. از جمله سرویس‌های شاپ می‌توان به خدمات خودرو، پرداخت قبوض، خرید بسته اینترنت، شارژ تلفن همراه و … اشاره نمود.

پرداخت‌یاری

بــه منظــور توســعه فضــای کســب و کارهــا و شناســایی نیازهــای جدیــد در حــوزه پرداخــت الکترونیــک و همچنیــن تجمیــع پرداختهــای خــرد و سـاماندهی ارائه دهنـدگان درگاه پرداخـت اینترنتـی بـه کسـب و کارهـای بـزرگ و کوچـک و تسـهیل ایـن امـر، مفهومـی تحـت عنـوان پرداختیـار ایجــاد گردیــده اســت کــه شــرکت شــاپ نیــز از قائلــه مســتثنی نبــوده و موفـق بـه اخـذ ایـن مجـوز گردیـده اسـت. از جمله ویژگی‌های پرداخت‌یاری شاپ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکان ایجاد لینک پرداخت و تولید Code QR برای هر محصول

 آیتم بندی و مدیریت محصولات 

دریافت اطلاعات  مشتریان

 تکمیل فرآیند خرید

 ارائه خدمات باشگاه مشتریان

 مدیرت مالی و تراکنش ها

 مدیریت خدمات کیف پول