قدردانی پرسنل شاپ از کادر درمان به مناسبت روز جهانی پرستار