نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی مشخص شد.