اصناف پرخطر تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌مانند

اصناف پرخطر تا اطلاع ثانوی مجاز به شروع فعالیت نیستند