آیا بازگشایی پاساژها و بازارها به معنی عادی‌شدن شرایط است؟

بازگشایی پاساژها و بازارها به معنی عادی‌شدن شرایط نیست.