تصمیم‌گیری برای بازگشایی باشگاه های ورزشی به نیمه دوم اردیبهشت موکول شد

تصمیم‌گیری در مورد بازگشایی مجدد باشگاه های ورزشی در نیمه دوم اردیبهشت