لازمه توسعه بانکداری دیجیتال احراز هویت غیرحضوری است!

احراز هویت غیرحضوری لازمه توسعه بانکداری دیجیتال