امضاء تفاهم نامه همکاری میان شرکت‌های به‌پرداخت ملت و توسن تکنو

امضای تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت‌های به‌پرداخت ملت و توسن تکنو در تاریخ ششم اردیبهشت ماه