رانندگان اجازه افزایش کرایه تاکسی ها را ندارند

رانندگان مجاز به افزایش کرایه تاکسی ها نیستند