تهران پاک آروزی ماست …

بیایید باهم تهران پاک را بسازیم.