روز درختکاری گرامی باد

بیایید ما هم قدمی برای داشتن شهری پاک برداریم!