سقف کارت به کارت تا ۶ میلیون تومان افزایش یافت

افزایش سقف کارت به کارت به دلیل شیوع ویروس کرونا