برچسب: سهام عدالت، شماره شبا

سهام عدالت
۷
دی
۱۳۹۹

آیا امکان تغییر شماره شبا سهام عدالت وجود دارد؟

ر سال ۱۳۸۵، دولت نهم با هدف افزایش عدالت اجتماعی در برخورداری از منابع دولت، کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام خود را در برخی از شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و اقتصاد..