تمامی فروشگاه‌های حضوری مایکروسافت برای همیشه تعطیل شدند

تعطیلی تمامی فروشگاه‌های حضوری مایکروسافت در آمریکا و سراسر جهان