فروشگاه آنلاین چه تأثیری در حفظ محیط زیست دارد؟

با بزرگ‌شدن شهرها و افزایش جمعیت از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه‌ها از سوی دیگر، مسئله آلودگی محیط زیست روزبه‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. در این میان، مسئله آلودگی هوا، اگر یکی از حادترین مسائل ناشی از تمدن صنعتی نباشد، بدون شک از بغرنج‌ترین آن‌ها است. رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست‌ و [...]