شهروندان از مراجعه حضوری به بانک ها خودداری کنند

از مراجعه حضوری به بانک ها بپرهیزید