علت پاک‌نشدن ایمیل بازگردانده‌شده در اوت لوک

چرا ایمیل بازگردانده‌شده (Recall) در اوت لوک پاک نمی‌شود؟