برچسب: payment

بلیت یا بلیط
۷
دی
۱۳۹۹

بلیت یا بلیط: کدام صحیح است؟

کلماتی در زبان فارسی وجود دارند که دو املا داشته و مشخص نیست که کدام شکل نوشتن کلمه صحیح است. در موارد بسیاری، شکل اشتباه کلمات رایج می‌شوند و تنها تعداد محدودی شکل صحیح کلمات را می‌شناسند. گاهی شکل ا..